Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Protective Supply B.V.
Download PDF

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities 

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Protective Supply (‘ons/onze’): Protective Supply B.V., gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden.

Website: De websites van Protective Supply B.V., zoals onder ‘contactgegevens’ vermeld.

De wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die overeenkomstig lid 2 van dit artikel van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.

De consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met ons overeenkomsten sluit.

Partijen: Protective Supply en de wederpartij/consument gezamenlijk.

1.2   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met Protective Supply gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen, leveringen en informatie.

1.3   De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Protective Supply zijn aanvaard.

1.4   De wederpartij of consument die eenmaal een overeenkomst heeft gesloten met Protective Supply waar onderhavige voorwaarden onderdeel van uitmaakten, stemt ermee in dat op de volgende overeenkomsten de onderhavige voorwaarden ook van toepassing zijn.

1.5   Bedingen door of vanwege de wederpartij die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk/elektronisch zijn overeengekomen.  

1.6   Protective Supply heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Protective Supply stelt de wederpartij of consument schriftelijk/elektronisch op de hoogte van de

gewijzigde algemene voorwaarden, door deze aan de wederpartij/consument te doen toekomen en/of wederpartij/consument naar de vindplaats te verwijzen. Indien de wederpartij/consument de gewijzigde algemene voorwaarden niet binnen 7 werkdagen afwijst, zullen de gewijzigde  algemene voorwaarden rechtskracht hebben, ook op reeds bestaande overeenkomsten.

1.7  Deze algemene voorwaarden zullen steeds vóór de totstandkoming van een overeenkomst aan de wederpartij of consument ter hand worden gesteld. Daaronder wordt begrepen het elektronisch beschikbaar maken van deze voorwaarden op de website van Protective Supply.

1.8  Waar deze algemene voorwaarden verwijzen naar ‘wederpartij/consument’, zijn de bepalingen steeds van toepassing op zowel professioneel handelende partijen als consumenten. Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar ‘wederpartij’ of ‘consument’ afzonderlijk, zijn de bewuste bepalingen enkel voor een consument of wederpartij bestemd.

1.9   In geval een of meerdere bepalingen  uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Aanbiedingen aan en totstandkoming van overeenkomsten met een wederpartij

2.1   Alle aanbiedingen van Protective Supply zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding het tegendeel volgt en/of in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2   Acceptatie van aanbiedingen, het plaatsen van orders dan wel het geven van een opdracht door of vanwege de wederpartij, is onherroepelijk. 

2.3   Protective Supply is echter pas gebonden aan de aanbieding/order/opdracht wanneer hij zulks schriftelijk/elektronisch heeft aanvaard.

2.4   Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief vervoerskosten, tenzij anders overeengekomen.

2.5   Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn opgegeven prijzen exclusief BTW.

2.6   Indien de kostprijs van de door Protective Supply gebruikte zaken na het sluiten van de overeenkomst en vóór de aflevering van het overeengekomene stijgen ten gevolge van omstandigheden waarop Protective Supply geen invloed kan uitoefenen, zoals -maar niet uitsluitend- een verhoging van grondstof-, energieprijzen, invoerrechten, transportkosten en valutaschommelingen, is Protective Supply gerechtigd de prijzen te verhogen.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomsten met een consument.

3.1 Alle aanbiedingen van Protective Supply zijn vrijblijvend.

3.2 Indien de consument een aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Protective Supply onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Protective Supply passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Protective Supply daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4 De consument kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van ten minste €50,- van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, mits de verpakking verzegeld is gebleven.
3.5 De in lid 4 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
3.6 De consument zendt het product in verzegelde verpakking terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Protective Supply verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
3.7 Protective Supply vergoedt alle betalingen van de consument (m.u.v. retourkosten), onverwijld maar uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt en het product in de oorspronkelijke verzegelde verpakking retour is ontvangen en getest.
3.8 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts hanteren en inspecteren in de gesloten, verzegelde verpakking in verband met hygiëne.
3.9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

3.10 Consumenten die jonger zijn dan 18 jaar, kunnen geen aankopen bij ons doen.

Artikel 4 Uitsluiting herroepingsrecht

4.1 Producten van Protective Supply zijn allen producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

4.2 De klant is via deze algemene voorwaarden geïnformeerd over het feit dat hij de aankoop van de producten die Protective Supply aanbiedt onder de genoemde voorwaarden niet kan ontbinden.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 

5.1   Als tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is dat de overeenkomst wordt gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk/elektronisch tussen Protective Supply en Wederpartij/consument zijn overeengekomen. 

5.2   Indien het tijdstip van levering door de in dit artikel bedoelde wijziging wordt beïnvloed, zal Protective Supply de wederpartij/consument hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

Artikel 6 levering, levertijd en opslag

6.1   De uitvoering van het overeengekomene neemt eerst een aanvang nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens ter beschikking van Protective Supply zijn gesteld.

6.2   De met de wederpartij/consument overeengekomen leveringstermijn c.q. datum van aflevering is steeds bij benadering gegeven en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk/elektronisch anders overeengekomen.

Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal Protective Supply de wederpartij/consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3   In geval van overschrijding van de leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd tot het vorderen van een vergoeding voor directe of indirecte schade of tot  niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of over te gaan tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

6.4   De door Protective Supply te leveren zaken dienen op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip van aflevering door of namens de wederpartij volledig in ontvangst te worden genomen. De wederpartij draagt in voorkomende gevallen zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden.

6.5   Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij is dan zonder ingebrekestelling in verzuim en zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. De wederpartij blijft de koopsom verschuldigd.

6.6  Protective Supply behoudt zich het recht voor om- indien wederpartij in gebreke blijft met de in het vorige lid bedoelde afname en geen maatregelen neemt ter opheffing van het verzuim – de opgeslagen zaken aan een derde te verkopen, zonder dat dit de wederpartij ontslaat van de op hem ingevolge de overeenkomst rustende verplichtingen.  

 6.7   Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij/consument over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij/consument of een kennelijke hulppersoon van wederpartij/consument zijn gebracht. 

Artikel 7 Expeditie/transport 

7.1   Op alle transporten die Protective Supply op zich neemt en/of namens hem door anderen worden uitgevoerd, zijn van toepassing de Algemene Vervoers Condities (AVC voorwaarden) voor zover het binnenlands vervoer betreft en de CMR condities voor zover het grensoverschrijdend vervoer betreft. Bij strijdigheid tussen een bepaling van de AVC of CMR condities en de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.

7.2  In beginsel worden producten niet naar bestemmingen buiten de Europese Unie vervoerd, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen, waarbij uitvoeringsverordening (EU 2020/402) van de commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoering van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning in acht wordt genomen.

Artikel 8 Gefaseerde uitvoering

8.1   Het is Protective Supply toegestaan de overeenkomst gefaseerd uit te voeren, tenzij deze gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de overeenkomst in gedeelten wordt uitgevoerd, is Protective Supply steeds bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Artikel 17 is onverkort van toepassing.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1   Alle door Protective Supply in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Protective Supply totdat de wederpartij/consument alle verplichtingen uit de met Protective Supply gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2   Door Protective Supply geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud  vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij/consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren.

9.3   De wederpartij/consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Protective Supply veilig te stellen.

9.4   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij/consument verplicht om Protective Supply daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.5   Voor het geval Protective Supply zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij/consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Protective Supply om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 Overmacht

10.1   Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Protective Supply geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Protective Supply redelijkerwijs niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen. In dat geval stelt Protective Supply de wederpartij/consument zo spoedig mogelijk op de hoogte van de ontstane overmachtssituatie.

10.2   Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Protective Supply opgeschort. Protective Supply heeft de mogelijkheid de ontbinding van de overeenkomst in te roepen

zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, dan wel de overeenkomst in gewijzigde vorm na te komen.

10.3  Indien Protective Supply bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is Protective Supply gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij/consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 17 is onverkort van toepassing.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1   De aansprakelijkheid van Protective Supply in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door hem geleverde zaken en daarmee samenhangende diensten is beperkt tot het nakomen van de in  artikel 14 omschreven verplichtingen na reclame.

11.2   Protective Supply verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. 

11.3   Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Protective Supply  beperkt tot de

factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

11.4   Protective Supply  is nimmer aansprakelijk voor geleden schade behoudens indien en voor zover de geleden schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Protective Supply. Protective Supply is nimmer aansprakelijk voor indirecte of

immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, gevolgschade en klantverlies.

11.5   Protective Supply is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid of (on)volledigheid van inlichtingen of adviezen, die worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.

11.6    Protective Supply is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit omstandigheden die redelijkerwijze voor rekening en risico van wederpartij/consument komen, waaronder het verstrekken van onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie en/of materialen, terwijl deze informatie/materialen voor de uitvoering van het overeengekomene noodzakelijk zijn; het niet-tijdig verstrekken van informatie waardoor uitvoering van het overeengekomene vertraging oploopt; nalatigheid aan de zijde van wederpartij/consument met betrekking tot alle op hem rustende verantwoordelijkheden.

Artikel 12 Verplichtingen wederpartij

12.1   Bij levering door Protective Supply dient de wederpartij bezorgde zaken terstond te controleren. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of

het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

          a. of de juiste zaken zijn geleverd;

          b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;

          c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

Indien de tekortkoming minder dan 5 % van de totale levering bedraagt, zal wederpartij gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.

12.2   Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de wederpartij, is de wederpartij verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.

12.3   In geval van niet-nakoming door de wederpartij van de op hem rustende verplichtingen op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst en Protective Supply als gevolg daarvan schade lijdt, is de wederpartij gehouden alle door Protective Supply geleden schade te vergoeden.   

Artikel 13 Vrijwaring

13.1 De wederpartij/consument vrijwaart Protective Supply voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Protective Supply toerekenbaar is.

13.2 Indien Protective Supply uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij/consument gehouden Protective Supply zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Protective Supply, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Protective Supply en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

13.3 Alle door Protective Supply aangeboden producten op de website zijn wettelijk toegestaan in Nederland. Protective Supply B.V. verzendt onder geen beding producten naar het buitenland. Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van onze producten.

13.4 De wederpartij/consument vrijwaart Protective Supply onherroepelijk voor aanspraken die voortvloeien uit schending door de wederpartij/consument van enigerlei wettelijke bepaling, waaronder- maar niet beperkt tot- strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en douanerechtelijke bepalingen.

Artikel 14 Reclame

14.1   Indien de wederpartij wenst te reclameren, is hij gehouden dit aan Protective Supply te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming

of nadat hij de zichtbare tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de

wederpartij jegens Protective Supply vervalt. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk/elektronisch  aan Protective Supply worden bevestigd.

14.2   Reclame ter zake van verborgen gebreken dient op straffe van verval van iedere aanspraak van de wederpartij jegens Protective Supply uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk/elektronisch aan Protective Supply kenbaar te zijn gemaakt, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de aflevering. In geval van reclame met betrekking tot zaken die een houdbaarheidsdatum hebben en het gebrek inhoudt dat de houdbaarheid korter is dan is aangegeven, is reclame tot het verstrijken van die houdbaarheidsdatum mogelijk. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk/elektronisch aan Protective Supply worden bevestigd.

14.3   Indien de wederpartij wenst te reclameren, stelt hij Protective Supply in de gelegenheid de zaken te bezichtigen.

14.4   In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Protective Supply de gebrekkige zaken kosteloos herleveren dan wel crediteren, een en ander ter keuze van Protective Supply.

14.5   Na constatering van een tekortkoming aan een zaak is de wederpartij verplicht om binnen al hetgeen te doen dat redelijkerwijs mogelijk is om de omvang van de schade te beperken en/of verdere schade te voorkomen.

14.6   Voorts dient wederpartij een schriftelijk/elektronische bevestiging te hebben ontvangen van Protective Supply ten aanzien van acceptatie van de gewenste retourproducten. Zonder deze schriftelijk/elektronische bevestiging heeft wederpartij geen recht tot retourneren van bij Protective Supply gekochte producten.

Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst 

15.1   De vorderingen van Protective Supply op de wederpartij/consument zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Protective Supply ter kennis gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de wederpartij/consument niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. 

15.2   In dat geval is Protective Supply bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Protective Supply schadevergoeding te vorderen. 

15.3   Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Protective Supply bevoegd zonder in gebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd enigerlei andere aan Protective Supply toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de wederpartij overlijdt, surséance van

betaling aanvraagt, aangifte tot failliet verklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering

van Protective Supply op de wederpartij direct en geheel opeisbaar zonder dat Protective Supply tot schadevergoeding en / of garantie is gehouden. In alle gevallen

waarin de wederpartij/consument kennis draagt van feiten en / of omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Protective Supply niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht Protective Supply terstond en schriftelijk in kennis te

stellen.

Artikel 16 Geheimhouding.

16.1   De wederpartij is verplicht al hetgeen haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bekend wordt, als vertrouwelijke informatie te behandelen, geheim te

houden en van personeelsleden en derden die bij het uitvoeren van de overeenkomst betrokken zijn, hetzelfde te bedingen.

16.2   Indien de wederpartij in strijd handelt met het voorgaande lid, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van €5000,00, vermeerderd met €250,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 17 Betaling

17.1   Indien niet anders overeengekomen dient een betaling aan Protective Supply te geschieden bij totstandkoming van de overeenkomst, zonder recht op korting en/of verrekening. 

17.2   Indien de wederpartij/consument met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Protective Supply verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.

17.3   Indien de wederpartij/consument niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Protective Supply bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Het in de vorige zin

bepaalde laat onverlet het recht van Protective Supply op vergoeding van schade en kosten.

17.5   Indien gedurende het op grond van het vorige lid door het stilliggen van de werkzaamheden schade aan de producten ontstaat, komt deze niet voor rekening van Protective Supply, mits zij bij de bekendheid hiermee de wederpartij/consument tevoren

schriftelijk/elektronisch heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg. 

17.6   Door de wederpartij/consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

17.7   Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de wederpartij/consument.

Artikel 18 Website/Informatie

18.1 Protective Supply garandeert op geen enkele wijze dat de informatie en producten op de website verkrijgbaar, toepasselijk of wettelijk is toegestaan buiten Nederland.

18.2 De informatie die door Protective Supply of door zijn werknemers wordt verstrekt via de website, links naar of van andere websites, zijn strikt educatief en informatief. Deze informatie moet nooit worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan. Het gebruik van deze informatie voor verboden activiteiten is geheel op eigen risico. 18.3 Protective Supply beweert op geen enkele wijze dat de informatie op de website nauwkeurig, volledig en/of actueel is.

18.4 Wederpartij/consument accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen, verlies van inkomen of bezittingen die ontstaan door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product van Protective Supply.

18.5 Protective Supply en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de door wederpartij/consument verrichte handelingen jegens derden of de directe gevolgen van die handelingen.

18.6 Protective Supply claimt op geen enkele wijze dat zijn producten geschikt zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of aandoening. De productinformatie is gebaseerd op studies en publicaties die online te vinden zijn. De bronnen voor deze wetenschappelijke informatie zijn terug te vinden via de links op de website.

Artikel 19 Industriële en intellectuele Eigendomsrechten

19.1   Protective Supply behoudt zich alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met door haar geleverde producten en/of verleende diensten uitdrukkelijk voor.

19.2 Het is de wederpartij/consument niet toegestaan de producten of de  na te maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze openbaar te maken of in het verkeer te brengen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld en tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

19.3 De wederpartij/consument zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën, concepten of voorstellen van Protective Supply in verband met of voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel anderszins, buiten Protective Supply om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een opdracht door een ander -niet zijnde Protective Supply- te laten herhalen, als ware het afkomstig van of uitgevoerd door Protective Supply.

19.4 Het is de wederpartij/consument uitdrukkelijk verboden producten van Protective Supply (onder een andere naam) te (doen) (door)verkopen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

19.5 Het is wederpartij/consument niet toegestaan publiekelijk uitlatingen te doen met betrekking tot Protective Supply, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Protective Supply.

Artikel 20 Technische eisen en auditrecht

20.1   Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Protective Supply er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

20.2   Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk/elektronisch te worden vastgelegd.

20.3  Voor zover van belang heeft Protective Supply het recht de bedrijfsvoering en/of administratie van de wederpartij- waaronder begrepen de door wederpartij gebruikte processen, procedures, regelingen en standaarden- twee maal per jaar te (doen) controleren, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om naleving door wederpartij van een tussen partijen gesloten overeenkomst te verifiëren. Daartoe zal de wederpartij getrouwe en correcte administratie en documentatie aanhouden die vereist is voor en met betrekking tot de controle, en zal wederpartij toegang tot zijn panden, medewerkers, administratie en documentatie verlenen en mogelijk maken. Wederpartij dient alle administratieve bescheiden en documentatie gedurende een periode van ten minste één jaar na beëindiging van een overeenkomst te bewaren. 

Artikel 21 Toepasselijk recht 

21.1   Op elke overeenkomst tussen Protective Supply en de wederpartij/consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2   De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt, voor zover van belang, nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22 Geschillen

22.1   Alle geschillen die mochten voortvloeien uit de tussen een wederpartij en Protective Supply gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Protective Supply worden berecht.

22.2   Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid 1, schriftelijk/elektronisch overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.

22.3 Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 23 Contactgegevens:
Protective Supply B.V.
Bijsterhuizen 2122
6604LG Wijchen
Nederland
Telefoon: 0031 24 21 202 11

Protective Supply v.1.3 maart 2021