Algemeine Bedingungen

Algemene voorwaarden Protective Supply B.V. <br/>v.1.2 mei 2020<br/>Artikel 1 <br/>Toepasselijkheid en Definities<br/>1.1 <br/>In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:<br/>Protective Supply (‘ons/onze’): Protective Supply B.V.,<br/>gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden.<br/>Website: De websites van Protective Supply B.V., zoals onder<br/>‘contactgegevens’ vermeld.<br/>De wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,<br/>handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die<br/>overeenkomstig lid 2 van dit artikel van ons aanbiedingen<br/>ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.<br/>De consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de<br/>uitoefening van beroep of bedrijf, die met ons overeenkomsten<br/>sluit.<br/>Partijen: Protective Supply en de wederpartij/consument<br/>gezamenlijk.<br/>1.2 <br/>Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze<br/>aanbiedingen en alle met Protective Supply gesloten<br/>overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op<br/>al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen,<br/>leveringen en informatie.<br/>1.3 <br/>De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de<br/>wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen,<br/>tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Protective Supply<br/>zijn aanvaard.<br/>1.4 <br/>De wederpartij of consument die eenmaal een<br/>overeenkomst heeft gesloten met Protective Supply waar<br/>onderhavige voorwaarden onderdeel van uitmaakten, stemt<br/>ermee in dat op de volgende overeenkomsten de onderhavige<br/>voorwaarden ook van toepassing zijn.<br/>1.5 <br/>Bedingen door of vanwege de wederpartij die van deze<br/>voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien zij<br/>schriftelijk/elektronisch zijn overeengekomen.<br/>1.6 <br/>Protective Supply heeft het recht de algemene<br/>voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Protective Supply stelt de<br/>wederpartij of consument schriftelijk/elektronisch op de hoogte<br/>van de<br/>gewijzigde algemene voorwaarden, door deze aan de<br/>wederpartij/consument te doen toekomen en/of<br/>wederpartij/consument naar de vindplaats te verwijzen. Indien<br/>de wederpartij/consument de gewijzigde algemene<br/>voorwaarden niet binnen 7 werkdagen afwijst, zullen de<br/>gewijzigde algemene voorwaarden rechtskracht hebben, ook<br/>op reeds bestaande overeenkomsten.<br/>1.7 <br/>Deze algemene voorwaarden zullen steeds vóór de<br/>totstandkoming van een overeenkomst aan de wederpartij of<br/>consument ter hand worden gesteld. Daaronder wordt<br/>begrepen het elektronisch beschikbaar maken van deze<br/>voorwaarden op de website van Protective Supply.<br/>1.8 <br/>Waar deze algemene voorwaarden verwijzen naar<br/>‘wederpartij/consument’, zijn de bepalingen steeds van<br/>toepassing op zowel professioneel handelende partijen als<br/>consumenten. Waar in deze algemene voorwaarden wordt<br/>verwezen naar ‘wederpartij’ of ‘consument’ afzonderlijk, zijn de<br/>bewuste bepalingen enkel voor een consument of wederpartij<br/>bestemd.<br/>1.9 In geval een of meerdere bepalingen uit deze<br/>voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden<br/>vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen<br/>onverlet.<br/><br/>Artikel 2 <br/>Aanbiedingen aan en totstandkoming van<br/>overeenkomsten met een wederpartij<br/>2.1 <br/>Alle aanbiedingen van Protective Supply zijn vrijblijvend,<br/>tenzij uit de aanbieding het tegendeel volgt en/of in de<br/>aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.<br/>2.2 <br/>Acceptatie van aanbiedingen, het plaatsen van orders dan<br/>wel het geven van een opdracht door of vanwege de<br/>wederpartij, is onherroepelijk.<br/>2.3 <br/>Protective Supply is echter pas gebonden aan de<br/>aanbieding/order/opdracht wanneer hij zulks<br/>schriftelijk/elektronisch heeft aanvaard.<br/>2.4 <br/>Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief vervoerskosten, tenzij<br/>anders overeengekomen.<br/>2.5 <br/>Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is<br/>overeengekomen, zijn opgegeven prijzen exclusief BTW.<br/>2.6 <br/>Indien de kostprijs van de door Protective Supply gebruikte<br/>zaken na het sluiten van de overeenkomst en vóór de aflevering<br/>van het overeengekomene stijgen ten gevolge van<br/>omstandigheden waarop Protective Supply geen invloed kan<br/>uitoefenen, zoals -maar niet uitsluitend- een verhoging van<br/>grondstof-, energieprijzen, invoerrechten, transportkosten en<br/>valutaschommelingen, is Protective Supply gerechtigd de<br/>prijzen te verhogen.<br/><br/>Artikel 3 <br/>Totstandkoming van een overeenkomsten met een<br/>consument.<br/>3.1 <br/>Alle aanbiedingen van Protective Supply zijn vrijblijvend.<br/>3.2 <br/>Indien de consument een aanbod langs elektronische weg<br/>heeft aanvaard, bevestigt Protective Supply onverwijld langs<br/>elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het<br/>aanbod.<br/>3.3 <br/>Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft<br/>Protective Supply passende technische en organisatorische<br/>maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht<br/>van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de<br/>consument elektronisch kan betalen, zal Protective Supply<br/>daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.<br/>3.4 <br/>De consument kan een overeenkomst op afstand met<br/>betrekking tot de aankoop van ten minste €50,- van een<br/>product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen<br/>zonder opgave van redenen ontbinden, mits de verpakking<br/>verzegeld is gebleven.<br/>3.5 <br/>De in lid 4 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de<br/>consument, of een vooraf door de consument aangewezen<br/>derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.<br/>3.6 <br/>De consument zendt het product in verzegelde verpakking<br/>terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en<br/>verpakking, en conform de door Protective Supply verstrekte<br/>redelijke en duidelijke instructies. De consument draagt de<br/>rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.<br/>3.7 <br/>Protective Supply vergoedt alle betalingen van de<br/>consument (m.u.v. retourkosten), onverwijld maar uiterlijk<br/>binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem<br/>de herroeping meldt en het product in de oorspronkelijke<br/>verzegelde verpakking retour is ontvangen en getest.<br/>3.8 <br/>Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan<br/>met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts<br/>hanteren en inspecteren in de gesloten, verzegelde verpakking<br/>in verband met hygiëne.<br/>3.9 <br/>Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,<br/>worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege<br/>ontbonden.<br/>3.10 <br/>Consumenten die jonger zijn dan 18 jaar, kunnen geen<br/>aankopen bij ons doen.<br/><br/>Artikel 4 Uitsluiting herroepingsrecht<br/>4.1 <br/>Producten van Protective Supply zijn allen producten die<br/>niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van<br/>gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling<br/>na de levering is verbroken.<br/>4.2 <br/>De klant is via deze algemene voorwaarden geïnformeerd<br/>over het feit dat hij de aankoop van de producten die Protective<br/>Supply aanbiedt onder de genoemde voorwaarden niet kan<br/>ontbinden.<br/><br/>Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst<br/>5.1 <br/>Als tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het<br/>voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is dat de<br/>overeenkomst wordt gewijzigd, zullen partijen tijdig en in<br/>onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Wijzigingen in<br/>de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene<br/>Algemene voorwaarden Protective Supply B.V. v.1.2 mei 2020<br/>voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze<br/>schriftelijk/elektronisch tussen Protective Supply en<br/>Wederpartij/consument zijn overeengekomen.<br/>5.2<br/>Indien het tijdstip van levering door de in dit artikel<br/>bedoelde wijziging wordt beïnvloed, zal Protective Supply de<br/>wederpartij/consument hiervan zo spoedig mogelijk in kennis<br/>stellen.<br/><br/>Artikel 6 levering, levertijd en opslag<br/>6.1 <br/>De uitvoering van het overeengekomene neemt eerst een<br/>aanvang nadat alle voor de uitvoering van het werk<br/>noodzakelijke gegevens ter beschikking van Protective Supply<br/>zijn gesteld.<br/>6.2 De met de wederpartij/consument overeengekomen<br/>leveringstermijn c.q. datum van aflevering is steeds bij<br/>benadering gegeven en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij<br/>uitdrukkelijk schriftelijk/elektronisch anders overeengekomen.<br/>Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal<br/>Protective Supply de wederpartij/consument hiervan zo spoedig<br/>mogelijk op de hoogte stellen.<br/>6.3 <br/>In geval van overschrijding van de leveringstermijn is de<br/>wederpartij nimmer gerechtigd tot het vorderen van een<br/>vergoeding voor directe of indirecte schade of tot nietnakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst<br/>voortvloeiende verplichtingen of over te gaan tot beëindiging of<br/>ontbinding van de overeenkomst.<br/>6.4 <br/>De door Protective Supply te leveren zaken dienen op de<br/>overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip van<br/>aflevering door of namens de wederpartij volledig in ontvangst<br/>te worden genomen. De wederpartij draagt in voorkomende<br/>gevallen zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden.<br/>6.5 <br/>Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met<br/>het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor<br/>de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van<br/>de wederpartij. De wederpartij is dan zonder ingebrekestelling<br/>in verzuim en zal in dat geval alle aanvullende kosten,<br/>waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. De<br/>wederpartij blijft de koopsom verschuldigd.<br/>6.6 <br/>Protective Supply behoudt zich het recht voor om- indien<br/>wederpartij in gebreke blijft met de in het vorige lid bedoelde<br/>afname en geen maatregelen neemt ter opheffing van het<br/>verzuim – de opgeslagen zaken aan een derde te verkopen,<br/>zonder dat dit de wederpartij ontslaat van de op hem ingevolge<br/>de overeenkomst rustende verplichtingen.<br/>6.7 <br/>Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken<br/>die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de<br/>wederpartij/consument over op het moment waarop deze in de<br/>feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij/consument of<br/>een kennelijke hulppersoon van wederpartij/consument zijn<br/>gebracht.<br/><br/>Artikel 7 Expeditie/transport<br/>7.1 <br/>Op alle transporten die Protective Supply op zich neemt<br/>en/of namens hem door anderen worden uitgevoerd, zijn van<br/>toepassing de Algemene Vervoers Condities (AVC voorwaarden)<br/>voor zover het binnenlands vervoer betreft en de CMR condities<br/>voor zover het grensoverschrijdend vervoer betreft. Bij<br/>strijdigheid tussen een bepaling van de AVC of CMR condities en<br/>de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de<br/>onderhavige algemene voorwaarden.<br/>7.2 <br/>In beginsel worden producten niet naar bestemmingen<br/>buiten de Europese Unie vervoerd, tenzij dit uitdrukkelijk en<br/>schriftelijk wordt overeengekomen, waarbij<br/>uitvoeringsverordening (EU 2020/402) van de commissie van 14<br/>maart 2020 tot onderwerping van de uitvoering van bepaalde<br/>producten aan de overlegging van een uitvoervergunning in<br/>acht wordt genomen.<br/><br/>Artikel 8 Gefaseerde uitvoering<br/>8.1 <br/>Het is Protective Supply toegestaan de overeenkomst<br/>gefaseerd uit te voeren, tenzij deze gedeeltelijke uitvoering<br/>geen zelfstandige waarde heeft. Indien de overeenkomst in<br/>gedeelten wordt uitgevoerd, is Protective Supply steeds<br/>bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Artikel 17 is<br/>onverkort van toepassing.<br/><br/>Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud<br/>9.1 Alle door Protective Supply in het kader van de<br/>overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Protective<br/>Supply totdat de wederpartij/consument alle verplichtingen uit<br/>de met Protective Supply gesloten overeenkomst(en) deugdelijk<br/>is nagekomen.<br/>9.2 Door Protective Supply geleverde zaken, die ingevolge lid 1<br/>onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden<br/>doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden<br/>gebruikt. De wederpartij/consument is niet bevoegd om de<br/>onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden<br/>of op enigerlei andere wijze te bezwaren.<br/>9.3 De wederpartij/consument dient steeds al hetgeen te doen<br/>dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de<br/>eigendomsrechten van Protective Supply veilig te stellen.<br/>9.4 Indien derden beslag leggen op de onder<br/>eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten<br/>daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de<br/>wederpartij/consument verplicht om Protective Supply daarvan<br/>onmiddellijk op de hoogte te stellen.<br/>9.5 Voor het geval Protective Supply zijn eigendomsrechten wil<br/>uitoefenen, geeft de wederpartij/consument bij voorbaat<br/>onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan<br/>Protective Supply om al die plaatsen te betreden waar de<br/>eigendommen zich bevinden en die zaken terug te nemen.<br/><br/>rtikel 10 Overmacht<br/>10.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan<br/>alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,<br/>waarop Protective Supply geen invloed kan uitoefenen, doch<br/>waardoor Protective Supply redelijkerwijs niet in staat is de<br/>aangegane verplichtingen na te komen. In dat geval stelt<br/>Protective Supply de wederpartij/consument zo spoedig<br/>mogelijk op de hoogte van de ontstane overmachtssituatie.<br/>10.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van<br/>Protective Supply opgeschort. Protective Supply heeft de<br/>mogelijkheid de ontbinding van de overeenkomst in te roepen<br/>zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, dan wel de<br/>overeenkomst in gewijzigde vorm na te komen.<br/>10.3 Indien Protective Supply bij het intreden van de<br/>overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen<br/>verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze<br/>verplichtingen kan voldoen, is Protective Supply gerechtigd het<br/>reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te<br/>factureren en is de wederpartij/consument gehouden deze<br/>factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke<br/>overeenkomst. Artikel 17 is onverkort van toepassing.<br/><br/>Artikel 11 Aansprakelijkheid<br/>11.1 De aansprakelijkheid van Protective Supply in verband<br/>met eventuele tekortkomingen ter zake door hem geleverde<br/>zaken en daarmee samenhangende diensten is beperkt tot het<br/>nakomen van de in artikel 14 omschreven verplichtingen na<br/>reclame.<br/>11.2 Protective Supply verplicht zich zijn<br/>aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering<br/>overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.<br/>11.3 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering<br/>overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de<br/>aansprakelijkheid van Protective Supply beperkt tot de<br/>factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de<br/>opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.<br/>11.4 Protective Supply is nimmer aansprakelijk voor geleden<br/>schade behoudens indien en voor zover de geleden schade is<br/>ontstaan door opzet of grove schuld van Protective Supply.<br/>Protective Supply is nimmer aansprakelijk voor indirecte of<br/>Algemene voorwaarden Protective Supply B.V. v.1.2 mei 2020<br/>immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde<br/>inkomsten en winsten, gevolgschade en klantverlies.<br/>11.5 Protective Supply is niet aansprakelijk voor de<br/>(on)juistheid of (on)volledigheid van inlichtingen of adviezen,<br/>die worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.<br/>11.6 Protective Supply is evenmin aansprakelijk voor schade<br/>die voortvloeit uit omstandigheden die redelijkerwijze voor<br/>rekening en risico van wederpartij/consument komen,<br/>waaronder het verstrekken van onjuiste, gebrekkige of<br/>onvolledige informatie en/of materialen, terwijl deze<br/>informatie/materialen voor de uitvoering van het<br/>overeengekomene noodzakelijk zijn; het niet-tijdig verstrekken<br/>van informatie waardoor uitvoering van het overeengekomene<br/>vertraging oploopt; nalatigheid aan de zijde van<br/>wederpartij/consument met betrekking tot alle op hem<br/>rustende verantwoordelijkheden.<br/><br/>Artikel 12 Verplichtingen wederpartij<br/>12.1 Bij levering door Protective Supply dient de wederpartij<br/>bezorgde zaken terstond te controleren. Hierbij dient de<br/>wederpartij na te gaan of<br/>het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:<br/>a. of de juiste zaken zijn geleverd;<br/>b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen,<br/>die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor<br/>handelsdoeleinden;<br/>c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal,<br/>hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen is<br/>overeengekomen.<br/>Indien de tekortkoming minder dan 5 % van de totale levering<br/>bedraagt, zal wederpartij gehouden zijn het geleverde volledig<br/>te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.<br/>12.2 Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die<br/>deze houdt voor de wederpartij, is de wederpartij verplicht de<br/>in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op<br/>de dag van aflevering.<br/>12.3 In geval van niet-nakoming door de wederpartij van de op<br/>hem rustende verplichtingen op grond van de tussen partijen<br/>gesloten overeenkomst en Protective Supply als gevolg daarvan<br/>schade lijdt, is de wederpartij gehouden alle door Protective<br/>Supply geleden schade te vergoeden.<br/><br/>Artikel 13 Vrijwaring<br/>13.1 De wederpartij/consument vrijwaart Protective Supply<br/>voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de<br/>uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de<br/>oorzaak niet aan Protective Supply toerekenbaar is.<br/>13.2 Indien Protective Supply uit dien hoofde door derden<br/>mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij/consument<br/>gehouden Protective Supply zowel in als buiten rechte bij te<br/>staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval<br/>verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven<br/>in het nemen van adequate maatregelen, dan is Protective<br/>Supply, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over<br/>te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Protective<br/>Supply en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor<br/>rekening en risico van de wederpartij.<br/>13.3 Alle door Protective Supply aangeboden producten op de<br/>website zijn wettelijk toegestaan in Nederland. Protective<br/>Supply B.V. verzendt onder geen beding producten naar het<br/>buitenland. Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal<br/>gebruik van onze producten.<br/>13.4 De wederpartij/consument vrijwaart Protective Supply<br/>onherroepelijk voor aanspraken die voortvloeien uit schending<br/>door de wederpartij/consument van enigerlei wettelijke<br/>bepaling, waaronder- maar niet beperkt tot- strafrechtelijke,<br/>bestuursrechtelijke en douanerechtelijke bepalingen.<br/><br/>Artikel 14 Reclame<br/>14.1 Indien de wederpartij wenst te reclameren, is hij<br/>gehouden dit aan Protective Supply te melden en wel zo<br/>spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming<br/>of nadat hij de zichtbare tekortkoming redelijkerwijs had<br/>moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na<br/>aflevering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de<br/>wederpartij jegens Protective Supply vervalt. Deze melding<br/>moet, indien zij mondeling is geschied, direct<br/>schriftelijk/elektronisch aan Protective Supply worden<br/>bevestigd.<br/>14.2 Reclame ter zake van verborgen gebreken dient op straffe<br/>van verval van iedere aanspraak van de wederpartij jegens<br/>Protective Supply uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking<br/>schriftelijk/elektronisch aan Protective Supply kenbaar te zijn<br/>gemaakt, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de aflevering. In<br/>geval van reclame met betrekking tot zaken die een<br/>houdbaarheidsdatum hebben en het gebrek inhoudt dat de<br/>houdbaarheid korter is dan is aangegeven, is reclame tot het<br/>verstrijken van die houdbaarheidsdatum mogelijk. Deze melding<br/>moet, indien zij mondeling is geschied, direct<br/>schriftelijk/elektronisch aan Protective Supply worden<br/>bevestigd.<br/>14.3 Indien de wederpartij wenst te reclameren, stelt hij<br/>Protective Supply in de gelegenheid de zaken te bezichtigen.<br/>14.4 In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Protective<br/>Supply de gebrekkige zaken kosteloos herleveren dan wel<br/>crediteren, een en ander ter keuze van Protective Supply.<br/>14.5 Na constatering van een tekortkoming aan een zaak is de<br/>wederpartij verplicht om binnen al hetgeen te doen dat<br/>redelijkerwijs mogelijk is om de omvang van de schade te<br/>beperken en/of verdere schade te voorkomen.<br/>14.6 Voorts dient wederpartij een schriftelijk/elektronische<br/>bevestiging te hebben ontvangen van Protective Supply ten<br/>aanzien van acceptatie van de gewenste retourproducten.<br/>Zonder deze schriftelijk/elektronische bevestiging heeft<br/>wederpartij geen recht tot retourneren van bij Protective<br/>Supply gekochte producten.<br/><br/>Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst<br/>15.1 De vorderingen van Protective Supply op de<br/>wederpartij/consument zijn terstond opeisbaar indien na het<br/>sluiten van de overeenkomst aan Protective Supply ter kennis<br/>gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de<br/>wederpartij/consument niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen)<br/>voldoen.<br/>15.2 In dat geval is Protective Supply bevoegd verdere<br/>uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot<br/>ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander<br/>onverminderd het recht van Protective Supply<br/>schadevergoeding te vorderen.<br/>15.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Protective<br/>Supply bevoegd zonder in gebrekestelling of gerechtelijke<br/>tussenkomst en onverminderd enigerlei andere aan Protective<br/>Supply toekomende rechten, de overeenkomst geheel of<br/>gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te<br/>schorten, indien de wederpartij overlijdt, surséance van<br/>betaling aanvraagt, aangifte tot failliet verklaring doet of indien<br/>zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is<br/>uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering<br/>van Protective Supply op de wederpartij direct en geheel<br/>opeisbaar zonder dat Protective Supply tot schadevergoeding<br/>en / of garantie is gehouden. In alle gevallen<br/>waarin de wederpartij/consument kennis draagt van feiten en /<br/>of omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat<br/>hij zijn verplichtingen jegens Protective Supply niet zal (kunnen)<br/>nakomen, is hij verplicht Protective Supply terstond en<br/>schriftelijk in kennis te<br/>stellen.<br/><br/>Artikel 16 Geheimhouding.<br/>Algemene voorwaarden Protective Supply B.V. v.1.2 mei 2020<br/>16.1 De wederpartij is verplicht al hetgeen haar in het kader<br/>van de uitvoering van de overeenkomst bekend wordt, als<br/>vertrouwelijke informatie te behandelen, geheim te<br/>houden en van personeelsleden en derden die bij het uitvoeren<br/>van de overeenkomst betrokken zijn, hetzelfde te bedingen.<br/>16.2 Indien de wederpartij in strijd handelt met het<br/>voorgaande lid, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd<br/>ter hoogte van €5000,00, vermeerderd met €250,00 voor iedere<br/>dag dat de overtreding voortduurt.<br/><br/>Artikel 17 Betaling<br/>17.1 Indien niet anders overeengekomen dient een betaling<br/>aan Protective Supply te geschieden bij totstandkoming van de<br/>overeenkomst, zonder recht op korting en/of verrekening.<br/>17.2 Indien de wederpartij/consument met de betaling van<br/>hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Protective Supply<br/>verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van<br/>de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.<br/>17.3 Indien de wederpartij/consument niet tijdig aan diens<br/>betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Protective Supply<br/>bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane<br/>verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van<br/>werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of<br/>deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Het in de vorige zin<br/>bepaalde laat onverlet het recht van Protective Supply op<br/>vergoeding van schade en kosten.<br/>17.5 Indien gedurende het op grond van het vorige lid door het<br/>stilliggen van de werkzaamheden schade aan de producten<br/>ontstaat, komt deze niet voor rekening van Protective Supply,<br/>mits zij bij de bekendheid hiermee de wederpartij/consument<br/>tevoren<br/>schriftelijk/elektronisch heeft gewezen op dit aan het stilleggen<br/>verbonden gevolg.<br/>17.6 Door de wederpartij/consument gedane betalingen<br/>strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle<br/>verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van<br/>opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt<br/>de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere<br/>factuur.<br/>17.7 Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering<br/>zijn voor rekening van de wederpartij/consument.<br/><br/>Artikel 18 Website/Informatie<br/>18.1 Protective Supply garandeert op geen enkele wijze dat de<br/>informatie en producten op de website verkrijgbaar,<br/>toepasselijk of wettelijk is toegestaan buiten Nederland.<br/>18.2 De informatie die door Protective Supply of door zijn<br/>werknemers wordt verstrekt via de website, links naar of van<br/>andere websites, zijn strikt educatief en informatief. Deze<br/>informatie moet nooit worden beschouwd als een aanbeveling<br/>om tot bepaalde handelingen over te gaan. Het gebruik van<br/>deze informatie voor verboden activiteiten is geheel op eigen<br/>risico. 18.3 Protective Supply beweert op geen enkele wijze dat<br/>de informatie op de website nauwkeurig, volledig en/of actueel<br/>is.<br/>18.4 Wederpartij/consument accepteert de volledige<br/>aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen,<br/>verlies van inkomen of bezittingen die ontstaan door aankoop,<br/>consumptie, gebruik en/of misbruik van een product van<br/>Protective Supply.<br/>18.5 Protective Supply en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en<br/>werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de door<br/>wederpartij/consument verrichte handelingen jegens derden of<br/>de directe gevolgen van die handelingen.<br/>18.6 Protective Supply claimt op geen enkele wijze dat zijn<br/>producten geschikt zijn voor het behandelen, genezen of<br/>voorkomen van enige ziekte of aandoening. De<br/>productinformatie is gebaseerd op studies en publicaties die<br/>online te vinden zijn. De bronnen voor deze wetenschappelijke<br/>informatie zijn terug te vinden via de links op de website.<br/><br/>Artikel 19 Industriële en intellectuele Eigendomsrechten<br/>19.1 Protective Supply behoudt zich alle rechten van<br/>intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband<br/>met door haar geleverde producten en/of verleende diensten<br/>uitdrukkelijk voor.<br/>19.2 Het is de wederpartij/consument niet toegestaan de<br/>producten of de na te maken, te veranderen, door te verkopen<br/>of op andere wijze openbaar te maken of in het verkeer te<br/>brengen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld en<br/>tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.<br/>19.3 De wederpartij/consument zal zich ervan onthouden om al<br/>dan niet uitgewerkte ideeën, concepten of voorstellen van<br/>Protective Supply in verband met of voortvloeiende uit de<br/>overeenkomst dan wel anderszins, buiten Protective Supply om<br/>zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een opdracht door<br/>een ander -niet zijnde Protective Supply- te laten herhalen, als<br/>ware het afkomstig van of uitgevoerd door Protective Supply.<br/>19.4 Het is de wederpartij/consument uitdrukkelijk verboden<br/>producten van Protective Supply (onder een andere naam) te<br/>(doen) (door)verkopen, tenzij schriftelijk anders<br/>overeengekomen.<br/>19.5 Het is wederpartij/consument niet toegestaan publiekelijk<br/>uitlatingen te doen met betrekking tot Protective Supply,<br/>zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van<br/>Protective Supply.<br/><br/>Artikel 20 Technische eisen en auditrecht<br/>20.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland<br/>moeten worden gebruikt is Protective Supply er niet<br/>verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de<br/>technische eisen, normen en/of voorschriften die worden<br/>gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken<br/>moeten worden gebruikt.<br/>20.2 Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan<br/>de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de<br/>normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de<br/>overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk<br/>schriftelijk/elektronisch te worden vastgelegd.<br/>20.3 Voor zover van belang heeft Protective Supply het recht<br/>de bedrijfsvoering en/of administratie van de wederpartij<br/>waaronder begrepen de door wederpartij gebruikte processen,<br/>procedures, regelingen en standaarden- twee maal per jaar te<br/>(doen) controleren, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is<br/>om naleving door wederpartij van een tussen partijen gesloten<br/>overeenkomst te verifiëren. Daartoe zal de wederpartij<br/>getrouwe en correcte administratie en documentatie<br/>aanhouden die vereist is voor en met betrekking tot de<br/>controle, en zal wederpartij toegang tot zijn panden,<br/>medewerkers, administratie en documentatie verlenen en<br/>mogelijk maken. Wederpartij dient alle administratieve<br/>bescheiden en documentatie gedurende een periode van ten<br/>minste één jaar na beëindiging van een overeenkomst te<br/>bewaren.<br/><br/>Artikel 21 Toepasselijk recht<br/>21.1 Op elke overeenkomst tussen Protective Supply en de<br/>wederpartij/consument is uitsluitend Nederlands recht van<br/>toepassing.<br/>21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt,<br/>voor zover van belang, nadrukkelijk uitgesloten.<br/><br/>Artikel 22 Geschillen<br/>22.1 Alle geschillen die mochten voortvloeien uit de tussen<br/>een wederpartij en Protective Supply gesloten overeenkomsten,<br/>waaronder begrepen de vordering tot betaling van<br/>achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere andere<br/>instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging<br/>van Protective Supply worden berecht.<br/>Algemene voorwaarden Protective Supply B.V. v.1.2 mei 2020<br/>22.2 Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid 1,<br/>schriftelijk/elektronisch overeenkomen de beslechting van het<br/>geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.<br/>22.3 Geschillen tussen een consument en Protective Supply<br/>over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met<br/>betrekking tot de te leveren of geleverde producten en<br/>diensten, kunnen zowel door de consument als Protective<br/>Supply worden voorgelegd aan de Geschillencommissie<br/>Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).<br/><br/>Artikel 23 Contactgegevens:<br/><br/>Protective Supply B.V.<br/>https://www.mondkapjesimport.nl<br/>Bijsterhuizen 2122<br/>6604LG Wijchen<br/>Nederland<br/>Telefoon: 024-2120211<br/>Protective Supply v.1.2 mei 2020